Praktijk voor christelijke therapie, coaching en training
 

Coaching en training

Hulp kan op diverse manieren vorm krijgen. Door middel coaching, groepstraining of individuele gesprekken. Hieronder vertel ik over coaching, groepstherapie en training.

Coaching kan bestaan uit een traject van enkele gesprekken om gericht aan een bepaald probleem te werken. Gesprekken zijn steunend, oplossingsgericht of client-centered. Ook kunnen blokkades in kaart gebracht worden om aan te werken. Het doel is hierbij dat wat je leven en mogelijkheden blokkeert of afremt wordt opgelost. Door in contact te komen met wat je blokkeert ontstaat ook zicht op mogelijke bronnen van groei. Coachen gaat uit van het zelflerend vermogen van mensen en stimuleert de verdere ontwikkeling van bewustzijn en verantwoordelijkheid, zodat mensen tot groei komen op diverse levensgebieden.

Coaching als samenwerkingsproces
Coachen is eerst begrijpen om daarna begrepen te worden. Naast geduldig luisteren en vragenstellen is het van essentieel belang dat het zelf oplossend vermogen van de cliënt wordt aangesproken. Om tot een werkelijke verandering te komen is het belangrijk dat coach en cliënt samenwerken. Daarbij is de cliënt degene die de leiding en de verantwoordelijkheid voor zijn leerproces neemt. Door hem zelf het doel te laten formuleren, leert de cliënt dat hij primair verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling.

Tijdspad, werkwijze en doel
Coaching gesprekken hebben geen vastliggend tijdspad. De frequentie van sessies en hoe lang het traject duurt, wordt bepaald door de behoefte van degene die wordt gecoacht. De manier van coaching zal samen hangen met het doel van het coaching traject.
Elk traject kan vragen om een andere werkwijze. Bij coaching kan gebruik worden gemaakt van een meer doelgericht model, maar soms kan een meer ‘volgende’ methode worden toegepast zoals cliënt-gerichte methode of de werkwijze van focussen (meer ervaringsgericht). Focussen kan dan helpend zijn om de blokkades op te sporen en zich hiermee op een andere wijze te verhouden.

Toepassingsgebieden
Coachen heeft een breed toepassingsbied. Als coach kom ik diverse thema’s tegen waarin het zoeken van bronnen van belang is. Coaching kan met de werksituatie te maken hebben: vastlopen op werk door conflicten in werkverhouding of onvrede over baan/ beroep. Verder kan coaching met persoonlijke groei en ontwikkeling te maken hebben: bv. stabiliteit hervinden in overgangsfasen, moeite om verbinding te vinden tussen hoofd en hart, gevoel van leegte/ zinloosheid (geen energie halen uit het leven), existentiële angst, moeite om contact te maken in emoties of overweldigd raken door emoties, etc.
Een specifieke vorm van coachen is geestelijke begeleiding. Lees hierover meer bij geestelijke begeleider als coach.

Voor bepaalde problemen heeft het een meerwaarde om deze binnen een kleine groep uit te werken. Het leren delen van eigen kwetsbaarheden leidt veelal tot verbinding. Verbinding is wezenlijk in het proces van innerlijke groei. De voordelen van een groepstraining op een rijtje:

 • De herkenning van problemen geeft verlichting.
    Ik ben niet de enige.
 • Het gezamenlijk oefenen geeft steun en inspiratie.
    Hoe doen anderen het?
 • Delen van en over jezelf geeft vaak angst en schaamte.
    Er wordt naar me geluisterd.
 • Je oefent meteen in een veilige setting.
    Ik mag ontdekken.
 • Er is ruimte voor humor en plezier.
    Ik ervaar ruimte.

Ik werk met heldere programma’s die nauw aansluiten bij de boeken van Janna Beek. We werken in een kleine setting van 5-6 mensen met een of twee therapeuten.

Onze gevoelstaal geeft uitdrukking aan wat er in onze binnenwereld zich afspeelt. Gevoelstaal verwoordt verlangens, gevoelens en behoeften, het drukt gevoelens van vreugde, dankbaarheid, nieuwsgierigheid, vreugde en verwondering uit. Gevoelstaal drukt uit wie we zijn, maar is ook de taal die ons verbindt met elkaar. Als we onze liefde en dromen delen en over onze angsten, kwetsbaarheden en vreugde delen, vindt er een ontmoeting plaats van hart tot hart. Onze gevoelstaal wordt de brug tussen ons innerlijk en het hart van de ander.
Maar, wat gebeurt er als we de gevoelstaal moeizaam spreken? Als onze innerlijke wereld geblokkeerd is of als we emoties als overweldigend ervaren? Dan heeft dit mogelijk gevolgen om verbinding met onszelf en de ander te ervaren, juist met diegenen van wie wij veel houden.
Doel
Deze basistraining is een eerste praktische stap om deze taal je eigen te maken, je met eigen binnenwereld meer vertrouwd te raken en je relaties te verdiepen. Je leert stil te staan bij je innerlijke belevingswereld en hoe je je hiermee kunt verbinden.
Doelgroep
Voor iedereen die er naar verlangt om meer eigen gevoelswereld wil verkennen en zich wil leren te verbinden in zijn relatie met zichzelf, anderen en God.
Inhoud
Dagdeel 1 en 2

 • verbinding maken met ons lichaam om te leren luisteren naar emoties;
 • de invloed van negatieve gedachten op ons innerlijk en leren verbonden te zijn met ons hart;
 • waarneming: verbinding tussen emoties en zintuigen;
 • spiegelen: waarnemen zonder oordeel;
 • taal geven aan twee emoties: nieuwsgierigheid en dankbaarheid;
 • Gebed: God- woont -in mij.
Dagdeel 3 en 4
 • Delen leermomenten vanuit hoof-hart-buik
 • verbinding maken met ons lichaam om te leren luisteren naar emoties: verdiepingsoefening;
 • waarneming en emoties: zelfvriendelijkheid versus schuldgevoel en schaamte, koppeling aan negatieve gedachten;
 • spiegelen en waarnemen zonder oordeel;
 • waarnemen en benoemen meerdere emoties;
 • opschonen (negatieve lading) van emoties en toe-eigen;
 • Gebed: God-woont-in mij (accent op liefdevolle nabijheid).
 • Expressie van emoties

Opzet
Cursus omvat twee dagen (vier dagdelen) en er kunnen maximaal 6-8 mensen aan deelnemen.
Plaats, kosten en data
Kampen en Amersfoort. Verder kan deze training op aanvraag voor groepen in het hele land worden gegeven. De kosten bedragen 180 euro. Voor data en locatie: zie agenda.

Een training die een weg helpt te openen om via de weg van geborgenheid in God tot meer heelheid te komen en je te verbinden met Hem die de bron van ‘Het leven’ is.
Je verlangt als mens naar geborgenheid en je te verbinden in relaties met anderen. Je verlangt liefde te geven en ontvangen. En toch verbergen we ons waar we het meest naar verlangen: verbondenheid, intimiteit en liefde. We verbergen onze gewonde delen voor God, anderen en onszelf. Vanaf onze kindertijd hebben we patronen ontwikkeld om ons te beschermen voor een dreigende buitenwereld. Maar wat als kind bescherming bood werd bij het ouder worden een gevangenis, die ons isoleerde van datgene wat we nodig hadden om te genezen en te groeien naar volwassenheid.
Doel
Deze training heeft als doel om te groeien in heelheid. De training helpt je om eerlijk naar jezelf te kijken, om eigen ontwikkelde verbergingspatronen te ontdekken. Het geeft je inzicht in je noden en behoeften en hoe je vanuit eigen angsten en wonden vlucht voor Gods liefde. De training begeleid je in een proces van helende genade en waarheid om te komen tot veilige, intieme relatie met God en anderen. Door middel van onderwijs, praktische verwerkingsopdrachten, het delen van hart tot hart en ontvangend gebed wordt dit doel uitgewerkt.
Doelgroep
Voor iedere gelovige die verlangt zich te verbinden in zijn relatie met zichzelf, anderen en God. Verbergingspatronen blokkeren de toegang om echt in verbondenheid, intimiteit en liefde te leren leven. Daarom kan iedere gelovige, vanuit Gods helende genade en waarheid eigen beschermings-patronen leren ontdekken en loslaten om te groeien in veilige, intieme relaties. Voor wie dit verlangt biedt deze cursus een uitdaging om deze weg van ‘groei naar heelheid’ aan te gaan.
Opzet
Cursus omvat 10 dagdelen en er kunnen maximaal 5-6 mensen aan deelnemen. Elk dagdeel bestaat uit vier onderdelen:

 • Onderwijs;
 • Persoonlijke verwerking;
 • Luisterend gebed;
 • Huiswerkopdrachten.

Plaats, kosten en data
Kampen en Amersfoort. Verder kan deze training op aanvraag voor groepen in het hele land worden gegeven. De kosten bedragen 450 euro voor 10 avonden. Frequentie is één keer in de drie weken van 19.00-21.45 uur. Voor data en locatie: zie agenda.