Praktijk voor christelijke therapie, coaching en training
 

Christelijke spiritualiteit

Groeien in de ontmoeting met God
Er is iets dat veel groter is dan mijn verlangen om te bidden, en dat is Gods verlangen dat ik bid. Hoe absurd zijn al mijn gebeden, als het niet Gods wil is dat ik bid, als God niet naar ons gebed verlangt. Heschel, In het licht van Zijn aangezicht. Pag. 59.

Beginpunt van onze relatie met God: Zijn verlangen naar contact met ons
Is er reden om in contact te komen met God? Geeft bidden een meerwaarde aan ons leven op aarde? Bovenstaand citaat verwoordt voor mij een belangrijk gezichtspunt: dat de relatie tussen God en ons begint bij het verlangen van God. God nodigt ons uit om in relatie met Hem te staan. Hij is de hoofdbron en reden van ons bestaan.

Voor mij is een belangrijke gedachte dat God altijd aanwezig is in deze wereld en in de gelovige. God is actief betrokken in de wereld en op intieme wijze betrokken in elke situatie en elk tijdstip van ons leven, ons steeds opnieuw uitnodigend tot een steeds intiemere omgang met Hem.

God is dichterbij dan we denken
Zie ik sta aan de deur en ik klop. Als je mijn roep hoort dan zal ik gelijk binnen komen en kom bij je zitten om maaltijd te houden (Message, Openbaring 3:21).
Jezus vertegenwoordigt Gods karakter. Zijn leven reflecteert God’s uitnodiging dat hij niet alleen bij ons wil zijn, maar zelfs verlangt in ons aanwezig te zijn. Ons lichaam is een tempel (heilige plek) waarin hij door Zijn Geest woont. Hij nodigt ons uit door op de deur van ons leven te kloppen, met het verzoek om bij ons binnen te komen en een intieme relatie aan te gaan. Is er iets wat dichterbij ons staat als ons eigen innerlijk? Zo dichtbij en zo concreet is God aanwezig.

Hoe vertrouwd zijn we met God?
Onze innerlijke houding is bepalend hierin. In hoeverre hebben we toegang tot ons eigen innerlijk en zijn we hier verbonden mee? Dit lijkt een belangrijke voorwaarde om ontvankelijk te zijn en God te kunnen zien. ‘We kunnen alleen bidden als we geloven in ons vermogen de oneindige, barmhartige, eeuwige God aan te spreken’. Ik geloof echter, dat het mogelijk is om wakker te worden voor Zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven en Hem te herkennen. Door stil te zijn en vertrouwd te raken met ons eigen innerlijk, kunnen we ruimte in onszelf maken om ons op Hem te richten.
Het vertrouwd zijn met God gaat niet vanzelf. Het is een zijnswijze die we kunnen leren praktiseren. Hiervoor bieden we enkele mogelijkheden:

  • Geestelijke begeleiding
  • Groepstrainingen

Een veilig, eenvoudig en effectief proces dat mensen brengt op de weg van hoop!
Je wordt langs je gelovige levensweg begeleid op veel verschillende manieren: door de grote kerkgemeenschap met haar leer, haar herders, haar liturgie en sacramenten; door de kleine geloofsgemeenschappen waartoe je behoort, door de mensen die je gegeven worden: familie, vrienden; door de spirituele traditie waarbij je je aansluit, etc. Toch kun je op een bepaald moment de behoefte voelen om in een gesprek van mens tot mens nog dieper en persoonlijker op je geestelijk leven in te gaan.

Geestelijke begeleiding is een heel eigen vorm van begeleiding. Anders dan bv. de psychologische begeleiding, die de ontplooiing van je persoonlijkheid wil bevorderen, is de geestelijke begeleiding gericht op de relatie met God.

Geestelijk begeleider als coach
Een geestelijk begeleider of begeleidster is een soort tochtgenoot, een gids, een coach die een tijd met je oploopt en je de weg kan wijzen – die je zélf moet gaan. Zo’n begeleider neemt nooit beslissingen in jouw plaats; hij neemt de verantwoordelijkheid voor je spirituele leven niet van je over, maar maakt je er zelf meer verantwoordelijk voor.

Het gesprek tussen begeleide en begeleider is daarom een gesprek met zijn drieën: begeleide, begeleider en God. Een geestelijk begeleider probeert je gevoelig te maken voor Gods leiding in je leven. Hij wil als brug functioneren om de verbinding tussen gelovige en Christus tot stand te brengen. De begeleider helpt mensen hun eigen binnenwereld te verkennen en God daarin uit te nodigen. De ontmoeting met de levende God, in die gebieden van het leven, die tot nog toe moeilijk toegankelijk waren, kan heling en herstel brengen.

Kernwoord hierbij is verbinding: onze eigen binnenwereld leren kennen en ermee vertrouwd raken, zodat we ons kunnen verbinden met onszelf en met de innerlijke bronnen die God in ons heeft gevormd vanaf de oorsprong van ons bestaan.

De houding van de begeleider kan Gods aanwezigheid reflecteren, waardoor iets van God voelbaar of tastbaar wordt. Soms kan de begeleider ook iets van een bijbels priesterschap tonen door verbinding te zoeken tussen het gemis aan perspectief of afwezigheid van God en het vertrouwen dat God naar de hulpvrager omziet zelfs bij ervaringen van godsverduistering. Bv. als de ander zijn zicht op God is kwijtgeraakt. Om dit voor de hulpvrager tastbaar te maken, vraagt dit van de begeleider een houding van acceptatie, liefde, begrip en betrouwbaarheid. Hierdoor kan er soms nieuwe hoop groeien of kan er nieuw perspectief ontstaan.

Onder het kopje groepstherapie en training kun je kennismaken met de inhoud van trainingen.